Huisregels

HUISREGELS ELEVATION EVENTS BEHEER B.V.

Om het verblijf voor alle bezoekers van door Elevation Events Beheer B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder Elevation Events BV, Soenda BV en Smeerboel BV (hierna gezamenlijk: ‘Elevation’) georganiseerde evenementen zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden voor bezoek aan en verblijf op deze evenementen van Elevation tenminste de onderstaande huisregels. Bezoekers die zich niet aan deze huisregels en Algemene Bezoekersvoorwaarden van Elevation (o.a. te raadplegen op de website van Elevation www.elevation-events.com en via de KvK) houden, kan de toegang tot evenementen van Elevation worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

 • Bezoekers van evenementen van Elevation dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Elevation kan haar bezoekers altijd (doen) vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • In het kader van de veiligheid kan Elevation haar bezoekers (doen) fouilleren, (hand)tassen doorzoeken

  en/of verzoeken een detectiepoort te passeren.

 • Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren op evenementen van Elevation is niet toegestaan.
 • Bezoekers van evenementen van Elevation betreden de evenementenlocatie op eigen risico. Elevation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Elevation, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen, deze zijn te verkrijgen bij de EHBO van de evenementenlocatie tijdens door Elevation georganiseerde evenementen.
 • Bezoekers van evenementen van Elevation dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende en/of anderszins aanstootgevende kleding is niet toegestaan.
 • Op door Elevation georganiseerde evenementen is het alleen toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen rookruimten op/in de betreffende evenementenlocatie.
 • Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden door Elevation niet getolereerd. Indien de bezoeker tijdens zijn bezoek aan het evenement schade veroorzaakt, van welke aard ook, zal Elevation deze schade op de betreffende bezoeker (doen) verhalen. Bovendien zal Elevation aangifte kunnen doen van dergelijke gedragingen.
 • Zonder schriftelijk toestemming van Elevation is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te (doen) delen.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elevation is het bezoekers niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnamen (foto’s en filmpjes e.d.) van het verblijf tijdens door Elevation georganiseerde evenementen te (doen) maken en/of te openbaar te (doen) maken.
 • Op diverse plaatsen in/op en om de evenementenlocatie hangen tijdens door Elevation georganiseerde evenementen camera’s, waarmee beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt kunnen worden. Een ieder die deze evenementenlocatie/evenementen bezoekt stemt toe in het maken van deze beeld- en geluidsopnamen alsmede de openbaarmaking en reproductie daarvan. In het kader van openbare orde en veiligheid kunnen deze opnamen aan derden worden getoond.
 • Bij het betreden en verlaten van de evenementenlocatie/evenementen dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving.
 • Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen.
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van Elevation te allen tijde op te volgen.