Huisregels

HuisregelsHuisregelsHuisregelsHuisregels

Huisregels

Deze Huisregels zijn van toepassing op jouw bezoek aan het Evenement en de Evenementenlocatie. Als je het Evenement bezoekt en de Evenementenlocatie betreedt ga je akkoord met (de toepasselijkheid van) deze Huisregels.

Artikel 1 Algemene Huisregels

Algemeen

1.1  Je dient je in overeenstemming met de Huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldenderegels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Als je dit naar het oordeel van een Medewerker (medewerker van Organisator of een door haar ingeschakelde derde (bijvoorbeeld beveiligingspersoneel) maar ook hulpdiensten, etc.)) niet doet, dien je je op eerste verzoek legitimeren en een afschrift van je geldige legitimatiebewijs af te geven. Ook kan de toegang tot het Evenement worden ontzegd of kun je van de Evenementenlocatie worden verwijderd. Je bent verplicht hieraan mee te werken. Ook kun je worden overgedragen aan de politie. Je hebt geen recht op vergoeding van de toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten. De Organisator van het Evenement dat je bezoekt (Organisator) heeft het recht om je tijdens en/of na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, de toegang voor 1 of meerdere toekomstige Evenementen te ontzeggen.
1.2  Aanwijzingen en instructies van een Medewerker dien je direct op te volgen.
1.3  We kunnen een tijdstip instellen tot wanneer je toegelaten wordt tot de Evenementenlocatie. Nadit tijdstip word je niet meer toegelaten tot de Evenementenlocatie.
1.4  In situaties waarin de Huisregels niet voorzien beslist de Organisator. Deze beslissing is bindend.
Informatie Evenement

1.5  We adviseren je de website en social media van het Evenement en de Organisator goed in degaten te houden. De meest recent beschikbare informatie met betrekking tot het Evenement zaldaarop worden gepubliceerd.
1.6  Je dient zelf te controleren of een Evenement wordt/is geannuleerd of wordt/is verplaatst en wathet eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Organisator dit zo snel mogelijk op de website zetten en via social media communiceren om je te informeren. Organisator kan helaas niet garanderen dat je deze informatie vóór aanvang van het Evenement ontvangt. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding of restitutie van de Ticketprijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
Programma
1.7 Het programma en de line-up zijn onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere

programmaonderdelen wordt geprobeerd een vervangend programmaonderdeel/artiest van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en/of kwaliteit te programmeren. Wijzigingen in het programma en/of de line-up leidt nimmer tot restitutie van de toegangsprijs en/of andere kosten.

Leeftijd en legitimatie

1.8 Tenzij anders aangegeven, is de minimumleeftijd 18 jaar. Op verzoek van een Medewerker dien

je een geldig legitimatiebewijs te tonen en je identiteit te laten controleren. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Een kopie hiervan wordt niet geaccepteerd.
Versie: november 2023 1/4

Toegangsbewijs

1.9  Je dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en dit, op eerste verzoek, aan eenMedewerker te tonen. Hetzelfde geldt – in het geval je korting hebt gekregen – voor het documentwaar dat uit blijkt.
1.10  Je toegangsbewijs dient te zijn gepersonaliseerd. Als je je toegangsbewijs niet hebtgepersonaliseerd (met de juiste gegevens) kan de Organisator van het Evenement je de toegang tot het Evenement weigeren zonder dat je recht op enige vergoeding.
Licht- en geluid overlast

1.11  Op het Evenement kan luide en/of versterkte muziek gedraaid worden en kunnen heftigelichteffecten en lasereffecten gebruikt worden. Wij adviseren je dan ook om je gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en je gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht. Oordoppen worden op diverse plekken op het terrein verkocht.
1.12  De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van je bezoek aan het Evenement, waaronder begrepen gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel ontstaan als gevolg van je bezoek aan het Evenement.
Veiligheid en gedrag

1.13  In het kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie ben je verplicht op eerste verzoek aaneen Medewerker, politie of ander bevoegd gezag:volledige medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (veiligheidsfouillering),zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende hetverblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of
inzage te verschaffen in meegevoerde (hand/rug/draag)tas(sen) zowel bij de toegang tothet Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op hetEvenement en de Evenementenlocatie; en/of
een detectiepoort te passeren.
Op jouw verzoek wordt de controle als onder a. bedoeld door een Medewerker van hetzelfde geslacht uitgevoerd.
1.14  Je dient er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende en/of anderszins provocerende kleding en bivakmuts, integraalhelm of een masker is verboden.
1.15  Het is verboden je (onnodig) op te houden voor nooduitgangen of plaatsen op deEvenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/ofveiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
1.16  Het is niet toegestaan professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andereopnameapparatuur, glaswerk, flessen, waterzakken, blik, vuurwerk, patronen met lachgas, spuitbussen, paraplu’s, selfiesticks of andere, naar het oordeel van de Medewerkers, hinderlijke of gevaarlijke voorwerpen of stoffen, evenals drugs, (vuur)wapens, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) drank en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie. Deze zaken worden vernietigd of in bewaring genomen of overgedragen aan de politie. Daarnaast kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd of kun je van de locatie worden verwijderd.
1.17  Het meebrengen van zonnebrandcrème is toegestaan mits smeerbaar, in originele verpakking en de verpakking een inhoudsmaat heeft van maximaal 100ml. Ieder vorm van zonnebrandspray/spuitbus is nadrukkelijk niet toegestaan.
1.18  Wil je medicijnen, voedsel en/of vloeistoffen meenemen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte, zorg dan dat je een geldige doktersverklaring aan de Medewerker laat zien.
1.19  Het is NIET mogelijk om tussentijds tijdelijk de Evenementlocatie te verlaten. Als je de Evenementenlocatie hebt verlaten heb je een nieuw Ticket nodig om weer toegang te krijgen tot het Evenement.
1.20  Je mag (de inventaris van) de Evenementenlocatie niet beschadigen. Je mag ook geen gevaarzetting veroorzaken voor andere Bezoekers, Medewerkers, bijvoorbeeld door op objecten
Versie: november 2023 2/4
te klimmen en/of je daarin/-op te bevinden die zich op of om de locatie bevinden (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.). Als je schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie ben je verplicht deze schade te vergoeden.

1.21  Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend of provocerend gedrag en/of pogingen daartoe zijn niet toegestaan.
1.22  Het is niet toegestaan met meerdere Bezoekers tegelijk één toiletcabine te betreden.
1.23  Wildplassen is verboden.
1.24  Bij het betreden en verlaten van het Evenement is het verboden overlast te veroorzaken voor deomwonenden en de nabije leefomgeving.
1.25  Instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van Medewerkers dien je op eerste verzoek op tevolgen. Deze instructies kunnen ook zien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, calamiteiten, gevaarzetting, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, maskers, hoofddeksels en vlaggen etc.
Drugs en roken

1.26  De Organisator heeft een ‘zero tolerance’ beleid op het gebied van drugs. Het is dus verbodenom op of om de Evenementenlocatie drugs of lachgas te bezitten en/of gebruiken en/of verhandelen. Als een Medewerker constateert dat je in strijd handelt met dit verbod, word je van de locatie verwijderd en kan je worden overgedragen aan de politie.
1.27  Roken is niet toegestaan behalve in de eventueel daarvoor aangewezen buitenruimte(n). Onder roken wordt verstaan het roken van conventionele sigaretten, elektronische sigaretten of andere kunstmatige vormen van roken. Bij constatering van overtreding van dit verbod word je van de Evenementenlocatie verwijderd. De Organisator spant zich in alle redelijkheid in om je op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. De Organisator garandeert niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Je hebt dus ook geen recht op vergoeding van (een deel van) de Ticketprijs en/of andere kosten als er toch wordt gerookt. Handel je in strijd met het rookverbod en wordt de Organisator een boete opgelegd, dan wordt deze op jou verhaald.
(Waardevolle) spullen en gevonden voorwerpen

1.28  Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen. De Organisator is niet aansprakelijk voor diefstal,vernieling en/of het kwijtraken daarvan. De Organisator adviseert om geen waardevolle spullenmee te nemen naar het Evenement.
1.29  Gevonden voorwerpen kun je afgeven aan een Medewerker die werkzaam is achter de bar of bijde toonbank bij de lockers of de kassa van de locatie. De Organisator of de verhuurder van de lockers bewaren gevonden voorwerpen maximaal 2 weken. In die 2 weken kun je als rechtmatig eigenaar van een gevonden voorwerp deze bij ons of de verhuurder van de lockers afhalen.
Video- of geluidsopnamen

1.30  Je mag je bezoek vastleggen, maar alleen op niet-professionele wijze. Het is dus verboden omhet Evenement op professionele wijze vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel het op iedere andere wijze maken van geluids-, en/of beeldopnamen te maken van het Evenement. Als je (niet- professionele opnamen hebt gemaakt, dan mag je deze opnamen alleen voor eigen privégebruik gebruiken en mogen deze op geen enkele wijze met een commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.
1.31  Organisator heeft het recht om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen te maken. Als je een Evenement bezoekt:
a. Stem je in met opname en/of (her)gebruik van je naam, stem, portret en/of afbeelding door

middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of andere huidige en/of toekomstige media technologieën; en
Versie: november 2023 3/4
Geef je onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a., voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet (geen recht op een vergoeding); en
Stel je noch Organisator noch partijen die met toestemming van Organisator gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; en
Doe je afstand van je eventuele portretrecht, imagorecht en het recht op persona voor zover het gaat om beelden in en rond de Evenementenlocatie waarbij je herkenbaar in beeld komt; en
Erken je dat een videobewakingssysteem operationeel is en ga je ermee akkoord dat door of namens Organisator in het kader van openbare orde en veiligheid video opnamen van jou gemaakt kunnen worden; en
Erken je dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege jou gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, onverdeeld eigendom zijn van Organisator; op eerste verzoek van Organisator, werk je, om niet volledig mee aan alle eventuele benodigde formaliteiten om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Organisator heeft te allen tijde het recht het hier bedoelde door of vanwege jou gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.
Consumptiemunten
1.32 Als gebruik wordt gemaakt van consumptiemunten, geldt dat deze uitsluitend geldig zijn voor het

betreffende Evenement waar de munten zijn gekocht. De munten kunnen niet worden ingeruild en je krijgt geen geld terug. Het is niet toegestaan aangeschafte munten door te (doen) verkopen.

Uitdelen of verkopen van goederen

1.33  Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Organisator, op of rond deEvenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclameen/of foldermateriaal uit te (doen) delen.
1.34  Het is verboden om op of rond de Evenementenlocatie goederen of diensten, zoals etenswarente verkopen.
1.35  Het is verboden om zonder toestemming van Organisator op en/of rondom deEvenementenlocatie en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.
Reis en verblijf
1.36 Je reis van en naar als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op en verlaten

van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement zijn allemaal geheel op eigen risico.

Hulphond

1.37 De aanwezigheid van een hulphond is toegestaan maar wordt gezien de aard van het Evenement

sterk afgeraden. Als je je hulphond wilt meebrengen dien je aan te tonen dat het een hulphond betreft (logo op dekje/tuig hond en identificatie met pas van de school). Neem bij vragen vóór het Evenement contact op met de Organisator.

Artikel 2 Privacy en persoonsgegevens

2.1  Organisator verwerkt jouw (persoons)gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en haar privacybeleid. Dit privacybeleid is vastgelegd in een privacy statement en dit is op de website van de Organisator gepubliceerd.
2.2  In geval van calamiteiten, mag de Organisator de (beeld)opnamen gemaakt tijdens het Evenement met o.m. beveiligingscamera’s afstaan aan derden, waaronder politie en justitie.

Stay updated

Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.

Tickets Buy tickets