Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaardenAlgemene voorwaardenAlgemene voorwaarden

Definities

Bezoeker: de bezoeker van een Evenement;

Koper: degene die een of meerdere Ticket(s) heeft gekocht of gekregen;

Evenement: een één- of meerdaagse gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)- uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event, festival en/of een openbare of besloten gebeurtenis, binnen en/of buiten waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege Organisator op de Evenementenlocatie;

Evenementenlocatie: locatie(s) waar een Evenement plaatsvindt;

Huisregels: de huisregels van Organisator die specifiek van toepassing zijn op het bijwonen van het Evenement en verblijf op en/of om de Evenementenlocatie door de Bezoeker;

Medewerkers: medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie en/of door hen ingeschakelde derden zoals bijvoorbeeld beveiligingspersoneel, hulppersonen en hulpdiensten, ongeacht of het gaat om ondergeschikten of niet-ondergeschikten;

Organisator: één van de volgende vennootschappen waarmee de Koper een Overeenkomst is aangegaan: Elevation Events B.V. (KvK-nummer 57919453), Soenda B.V. (KvK- nummer 57866767), Smeerboel B.V. (KvK-nummer 57866902), Elevation Events Beheer B.V. (KvK-nummer 57866473), Soia B.V. (KvK-nummer 60601876), MWEE B.V. (KvK-nummer 85466735), FC Brabant B.V. (KvK-nummer 73716677), Duikboot B.V. (KvK-nummer 78335604), Soenda Indoor B.V. (KvK-nummer 82973288);

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Koper en Organisator in verband met het bijwonen van een Evenement door Bezoeker;

Partijen: Organisator en Koper;

Social Media: social media kanalen en accounts van of vanwege Organisator inclusief eventuele speciale daaraan gekoppelde apps geëxploiteerd door of vanwege Organisator;

Ticket:

een rechtsgeldig verkregen bewijs, door of vanwege Organisator verstrekt, die toegang geeft tot een specifiek Evenement. Het bewijs kan bestaan uit een door of vanwege Organisator verstrekte unieke QR- of barcode die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de Koper of een door hem/haar
Ticketprijs: de prijs voor een Ticket, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten;

(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van Tickets door Organisator ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Tickets kunnen worden aangeschaft;

Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden;

Website: de website(s) die op naam van of voor Organisator geregistreerd zijn en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s).

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Organisator en de Koper ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt.
1.2  Woorden die in het enkelvoud gebruikt worden, hebben dezelfde betekenis wanneer zij in het meervoud gebruikt worden, en omgekeerd.
1.3  De Koper is verplicht de Huisregels na te leven. Daarnaast is de Koper verplicht ervoor te zorgen dat de houder van een Ticket en/of Bezoeker die direct of indirect een Ticket van Koper heeft verkregen, bekend is met de inhoud van de Huisregels en Voorwaarden en deze naleeft. Als de Bezoeker de Huisregels en/of deze Voorwaarden niet naleeft, is hij aansprakelijk jegens Organisator. Daarnaast is de Koper van wie de betreffende Bezoeker het Ticket direct of indirect heeft verkregen hoofdelijk aansprakelijk voor enige schade als gevolg het niet naleven van de Huisregels door de betreffende houder van het Ticket/Bezoeker.
1.4  Organisator heeft het recht deze Voorwaarden en de Huisregels op ieder moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Als deze wijziging tot gevolg heeft dat een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt mag de Koper de Overeenkomst binnen 10 werkdagen na de inkennisstelling ontbinden. Doet de Koper dat niet tijdig dan is deze gebonden aan de wijzigingen. De meest recente versie van de Voorwaarden en de Huisregels is gepubliceerd op de Website.
1.5  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Koper (onder welke benaming dan ook) wijst Organisator uitdrukkelijk van de hand.
1.6  De nietigheid van een bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
1.7  Op de aankoop van een Ticket kunnen, naast de Voorwaarden, (ook) eventuele (algemene) voorwaarden van het (Voor)verkoopadres van het Ticket van toepassing zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

2.1  Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot een Evenement en/of (de verkoop van een) Ticket worden zo nauwkeurig mogelijk door Organisator en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website en/of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde mededelingen.
2.2  Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper een Ticket koopt bij Organisator of een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege Organisator tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard.
2.3  Conform artikel 6:230p BW is het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing. Dit houdt in dat de Koper de Overeenkomst niet op grond van het wettelijk herroepingsrecht kan ontbinden.
2.4  Artikel 6:230p BW is van toepassing op de Overeenkomst. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

Artikel 3 Toegang en Ticket

3.1  Een Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft de houder daarvan, na personalisatie, eenmalig toegang tot het Evenement. Een Ticket dat digitaal wordt verstrekt kan worden gedownload nadat de Koper een e-mail of andere digitale melding daarover heeft ontvangen en het Ticket is gepersonaliseerd. Een zgn. Sealed Ticket kan pas kort (enkele uren) voor aanvang van het Evenement worden gedownload.
3.2  Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om ervoor te zorgen dat gedurende het Evenement hij de houder is en blijft van het Ticket. Na het verlaten van de Evenementenlocatie is een Ticket niet meer geldig.
3.3  Ieder Ticket dient gepersonaliseerd te worden op naam van de betreffende Bezoeker. Indien een Ticket niet is gepersonaliseerd door de Bezoeker kan Organisator de betreffende Bezoeker de toegang tot het Evenement weigeren. De Koper heeft geen recht op een vergoeding.
3.4  Degene die het Ticket ontvangt dient ervoor te zorgen dat het Ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. Organisator garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Ticket.
Versie: november 2023
2/10
3.5  Alleen aanschaf via Organisator of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert dat een geldig Ticket wordt verkregen. Een Ticket kan door of vanwege Organisator ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie door of vanwege Organisator worden ontzegd, als blijkt dat het Ticket op andere wijze is verkregen. Hetzelfde geldt in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van (een van) in de artikelen 3.6 en 3.8 neergelegde regels.
3.6  Als de Koper bij de aanschaf van een Ticket aanspraak maakt op korting, dient het document dat recht geeft op korting, bij de toegang van de Evenementenlocatie en gedurende het Evenement, op eerste verzoek van een Medewerker, getoond te worden.
3.7  Vanaf het moment dat het Ticket aan de Koper of een door hem aangewezen derde ter beschikking is gesteld, rust op de Koper het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket. De Koper (of de houder van het Ticket) is niet gerechtigd tot restitutie van de Ticketprijs of enige andere vergoeding in geval het Ticket niet gebruikt wordt of van verlies, diefstal beschadiging of misbruik. Een Ticket kan niet worden teruggegeven of geruild.
3.8  Het is niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van Organisator en/of haar licentiegevers van het Ticket of andere teksten, nummers, etc. te (doen) verwijderen en/of wijzigen dan wel op andere wijze de intellectuele eigendomsrechten van Organisator aan te tasten.
3.9  Organisator behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Tickets dat een Koper mag aanschaffen.
3.10  Organisator kan een tijdstip instellen tot wanneer de Bezoeker toegelaten wordt tot de Evenementenlocatie. Na dit tijdstip wordt Bezoeker niet meer toegelaten tot de Evenementenlocatie.
3.11  In een uitzonderlijk geval mag een Ticket in termijnen worden betaald worden. Als dat het geval is, is dit (en de voorwaarden waaronder dit mag) expliciet voorafgaand aan betaling van de Ticketprijs vermeld. Bij de aanschaf van een Ticket dient de Koper altijd de eerste termijn direct te betalen. Een Overeenkomst tot aanschaf van een Ticket is bindend. Termijnbetalingen kunnen uitsluitend worden uitgevoerd via een door het (Voor)verkoopadres van het Ticket aangeboden betaalmethode. Na ontvangst van de laatste termijn wordt aan de Koper een e-mail gestuurd ter bevestiging van de ontvangst van de betaling. Pas na tijdige en volledige ontvangst door Organisator van de Ticketprijs heeft de Koper recht op levering en afgifte hiervan. Als één deelbetaling niet tijdig en/of volledig is voldaan, is de Koper direct in verzuim. In dat geval mag de Organisator de Overeenkomst ontbinden en bij de Koper annuleringskosten in rekening brengen. Deze annuleringskosten belopen tenminste het bedrag van de eerste termijn/aanbetaling van de Overeenkomst. Als de Koper reeds meerdere betalingstermijnen heeft voldaan, zal binnen afzienbare tijd het restant na aftrek van de eerste termijn aan de Koper worden teruggestort op de door de Koper opgegeven bankrekening.

Artikel 4 Verbod doorverkoop Tickets

4.1  Het is verboden een Ticket op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken, tenzij via Ticketswap en/of een ander door Organisator aangewezen additioneel officieel verkoopkanaal voor secondary ticketing. Op de Website(s) is aangegeven welk(e) secondary ticketing verkoopkana(a)l(en) Organisator toestaat.
4.2  Het is verboden het eventuele door Organisator gestelde maximum als bedoeld in artikel 3.9 van deze Voorwaarden te (doen) overschrijden, direct dan wel indirect, onder meer door via derden Tickets aan te (doen) schaffen en deze via derden verkregen Tickets vervolgens op welke wijze
Versie: november 2023
3/10
dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Reguliere persoonlijke doorverkoop van een Ticket via door Organisator toegestane secondary ticketing verkoopkanalen zijn van het voorgaande uitgezonderd. Dergelijke toegestane (door)verkoop is voor eigen rekening en risico. Op deze (door)verkoop van een Ticket op door Organisator toegestane secondary ticketing verkoopkanalen zijn mogelijk specifieke (algemene) voorwaarden van deze secondary ticketing verkoopkanalen van toepassing. Organisator is niet aansprakelijkheid in verband met enige schade als gevolg van (door)verkoop van een Ticket via dit soort verkoopkanalen.

4.3  Het is de Koper niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.
4.4  Indien de Koper zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Organisator gerechtigd de betreffende Tickets aan te merken als ongeldig. De Koper en de houder van een ongeldig Ticket kan/kunnen de toegang tot het Evenement worden ontzegd zonder enig recht op restitutie. Daarnaast is de Koper aan Organisator een direct opeisbare boete verschuldigd van €250,= (zegge: tweehonderdvijftig euro) per Ticket en €100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Organisator om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Ticket krijgt geen toegang tot de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1  Organisator is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Koper.
5.2  Organisator is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van annulering, wijziging of verplaatsingvan een Evenement en/of het (tijdig en/of volledig) informeren daarover van de Koper.
5.3  Als Organisator, onverminderd artikel 5.1 en 5.2, toch aansprakelijk is, is zij in ieder geval nimmeraansprakelijk voor schade als gevolg van:–  het reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op enverlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement;
–  de wijze waarop aan (de inhoud en/of de duur van) het programma van het Evenementinvulling wordt gegeven. Ook niet als dit afwijkt van een vooraankondiging;
–  verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van de Koper, tenzij het verlies het gevolg is van opzet of grove schuld van Medewerkers. De aansprakelijkheid van Organisator is in een dergelijk geval beperkt tot de dagwaarde van het betreffende eigendom en totmaximaal €250,= (zegge: tweehonderdvijftig euro).
–  gehoor- en/of zichtproblemen, blindheid en/of ander lichamelijk letsel van de Koper en/of zijnBezoeker in verband met het Evenement. De Bezoeker is ermee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. Organisator adviseert de Bezoeker om diens gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en diens gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht. De Bezoeker is er ook mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie heftige lichteffecten of lasereffecten gebruikt kunnen worden.
5.4  Organisator is niet gehouden tot vergoeding van aan Koper in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
5.5  Organisator is ook niet aansprakelijk voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Organisator en/of Medewerkers tijdens of in verband met het Evenement, waaronder het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie en/of andere reis- of verblijfkosten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Organisator.
Versie: november 2023
4/10
5.6  Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 t/m 5.3 is, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Organisator of haar direct leidinggevenden, de aansprakelijkheid van Organisator per Koper en Bezoeker beperkt tot ten hoogste éénmaal de Ticketprijs. Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, loonkosten, ziektekosten, geleden verlies, gederfde winst, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere (bedrijfs)schade van de Koper en/of Bezoeker, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
5.7  De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Organisator gelden ook ten behoeve van Medewerkers.
5.8  De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 6 Annulering of verplaatsing Evenement

6.1  Organisator is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren, wijzigen of verplaatsen.
6.2  Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal Organisator op schriftelijk verzoek van de Koper, de betaalde Ticketprijs restitueren. Organisator vergoedt niet de administratie- en servicekosten, daarover beslist het (Voor)verkoopadres. De Koper heeft geen recht op tickets voor een ander door Organisator georganiseerd evenement.
6.3  Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om op de Website te controleren of een Evenement wordt/is geannuleerd of verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Organisator haar best doen om de Koper daarover tijdig te informeren. Organisator garandeert niet dat de Koper deze informatie vóór aanvang van het Evenement ontvangt.
6.4  Een voor een verplaatst Evenement, is – tenzij anders bepaald in de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden – in beginsel ook geldig voor toegang tot het verplaatste Evenement. Informatie hierover wordt verstrekt via de Website en/of Social Media. Alleen in het geval het Evenement wordt verplaatst naar een andere dag, mag de Koper het Ticket retourneren aan Organisator of aan een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de Ticketprijs. Koper kan alleen aanspraak maken op restitutie als Koper het verzoek tot restitutie bij Organisator heeft ingediend binnen 7 dagen nadat de verplaatsing van het Evenement bekend is gemaakt.
6.5  Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is geannuleerd of verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip en/of nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Organisator haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Koper daarover wordt geïnformeerd. Maar Organisator garandeert niet dat de Koper deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt.

Artikel 7 Overmacht

7.1  Als Organisator door overmacht is verhinderd dan wel het haar ernstig wordt bemoeilijkt om (deels) aan haar verplichtingen te voldoen, is zij niet aansprakelijk voor en niet gehouden enige daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. De situatie van overmacht kan zowel betrekking hebben op het Evenement zelf, de voorbereiding daarvan en/of de opbouw van de Evenementenlocatie.
7.2  Van overmacht aan de zijde van Organisator is sprake in geval van (maar niet beperkt tot) stakingen, brand, (dreigende) extreme weersomstandigheden, waterschade, (tijdelijke) stroomonderbreking of -uitval, (tijdelijke en/of gedeeltelijke) uitval internet, epidemie, pandemie, (dreiging van) terreur, oorlog, oproer, sterke valutawijzigingen, bedrijfsstoringen door brand, eenongeval of andere voorvallen en/of overheidsmaatregelen of dreiging van dergelijke omstandigheden. Een en ander ongeacht waar de verplichting die niet (tijdig) is nagekomen had moeten plaatsvinden.
7.3 In geval van overmacht heeft Organisator het recht (onderdelen van) het Evenement te verschuiven naar een andere datum of locatie of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement in te perken/wijzigen.

Artikel 8 Overig

8.1  Organisator adviseert de Koper en/of de Bezoeker de Website en Social Media goed in de gaten te houden. De meest recent beschikbare informatie met betrekking tot het Evenement wordt daarop gepubliceerd.
8.2  Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de Medewerker werkzaam achter de bar, toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door Organisator dan wel de verhuurder van de lockers maximaal twee weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij Organisator of de verhuurder van de lockers kan afhalen.

Artikel 9 Privacy en persoonsgegevens

9.1  Organisator verwerkt de (persoons)gegevens van de Koper en de voor de personalisatie verstrekte persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en haar privacybeleid. Dit privacybeleid is vastgelegd in een privacy statement die op de Website is gepubliceerd.
9.2  Organisator heeft het recht om tijdens het Evenement beeldopnamen te maken voor o.m. commerciële en veiligheidsdoeleinden. (Beeld)opnamen gemaakt tijdens het Evenement (ook met beveiligingscamera’s) worden in geval van calamiteiten aan derden, waaronder politie en justitie, afgestaan.

Artikel 10 Klachten

Organisator doet haar uiterste best om het verblijf van de Koper gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. Als de Koper onverhoopt toch een klacht heeft verzoeken wij om deze te melden door een e-mail te sturen naar info@elevation-events.com. Tijdens het Evenement kan een klacht ook gemeld worden bij een medewerker van Organisator. Klachten dienen z.s.m. maar het liefst binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie gemotiveerd bij Organisator te worden gemeld.

Artikel 11 Geschillen

11.1  Op de Overeenkomst, de Voorwaarden en alle rechtsverhoudingen die hieruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2  De bevoegde rechter in Midden-Nederland (Utrecht) is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Partijen kennis te nemen. Koper heeft het recht om, binnen 1 (één) maand nadat de Organisator schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel, te kiezen voor de op basis van de wet bevoegde rechter.
11.3  Als alternatief voor artikel 11.2, mogen Partijen geschillen, waaronder klachten als bedoeld in artikel 11 van deze Voorwaarden, voorleggen aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online Dispute Resolution (ODR) platform (https://www.eccnederland.nl/nl/online-dispute-resolution-odr).
11.4  Als de Voorwaarden zijn vertaald, is de Nederlandse tekst bindend.
Huisregels
Deze Huisregels zijn van toepassing op jouw bezoek aan het Evenement en de Evenementenlocatie. Als je het Evenement bezoekt en de Evenementenlocatie betreedt ga je akkoord met (de toepasselijkheid van) deze Huisregels.

Artikel 1 Algemene Huisregels

Algemeen

1.1  Je dient je in overeenstemming met de Huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldenderegels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Als je dit naar het oordeel van een Medewerker (medewerker van Organisator of een door haar ingeschakelde derde (bijvoorbeeld beveiligingspersoneel) maar ook hulpdiensten, etc.)) niet doet, dien je je op eerste verzoek legitimeren en een afschrift van je geldige legitimatiebewijs af te geven. Ook kan de toegang tot het Evenement worden ontzegd of kun je van de Evenementenlocatie worden verwijderd. Je bent verplicht hieraan mee te werken. Ook kun je worden overgedragen aan de politie. Je hebt geen recht op vergoeding van de toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten. De Organisator van het Evenement dat je bezoekt (Organisator) heeft het recht om je tijdens en/of na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, de toegang voor 1 of meerdere toekomstige Evenementen te ontzeggen.
1.2  Aanwijzingen en instructies van een Medewerker dien je direct op te volgen.
1.3  We kunnen een tijdstip instellen tot wanneer je toegelaten wordt tot de Evenementenlocatie. Nadit tijdstip word je niet meer toegelaten tot de Evenementenlocatie.
1.4  In situaties waarin de Huisregels niet voorzien beslist de Organisator. Deze beslissing is bindend.

Informatie Evenement

1.5  We adviseren je de website en social media van het Evenement en de Organisator goed in degaten te houden. De meest recent beschikbare informatie met betrekking tot het Evenement zaldaarop worden gepubliceerd.
1.6  Je dient zelf te controleren of een Evenement wordt/is geannuleerd of wordt/is verplaatst en wathet eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Organisator dit zo snel mogelijk op de website zetten en via social media communiceren om je te informeren. Organisator kan helaas niet garanderen dat je deze informatie vóór aanvang van het Evenement ontvangt. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding of restitutie van de Ticketprijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

Programma

1.7 Het programma en de line-up zijn onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere. programmaonderdelen wordt geprobeerd een vervangend programmaonderdeel/artiest van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en/of kwaliteit te programmeren. Wijzigingen in het programma en/of de line-up leidt nimmer tot restitutie van de toegangsprijs en/of andere kosten.

Leeftijd en legitimatie

1.8 Tenzij anders aangegeven, is de minimumleeftijd 18 jaar. Op verzoek van een Medewerker dien

je een geldig legitimatiebewijs te tonen en je identiteit te laten controleren. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Een kopie hiervan wordt niet geaccepteerd.
Toegangsbewijs
1.9  Je dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en dit, op eerste verzoek, aan eenMedewerker te tonen. Hetzelfde geldt – in het geval je korting hebt gekregen – voor het documentwaar dat uit blijkt.
1.10  Je toegangsbewijs dient te zijn gepersonaliseerd. Als je je toegangsbewijs niet hebtgepersonaliseerd (met de juiste gegevens) kan de Organisator van het Evenement je de toegang tot het Evenement weigeren zonder dat je recht op enige vergoeding.
Licht- en geluid overlast

1.11  Op het Evenement kan luide en/of versterkte muziek gedraaid worden en kunnen heftigelichteffecten en lasereffecten gebruikt worden. Wij adviseren je dan ook om je gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en je gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht. Oordoppen worden op diverse plekken op het terrein verkocht.
1.12  De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van je bezoek aan het Evenement, waaronder begrepen gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel ontstaan als gevolg van je bezoek aan het Evenement.

Veiligheid en gedrag

1.13  In het kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie ben je verplicht op eerste verzoek aaneen Medewerker, politie of ander bevoegd gezag:volledige medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (veiligheidsfouillering),zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende hetverblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of
inzage te verschaffen in meegevoerde (hand/rug/draag)tas(sen) zowel bij de toegang tothet Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op hetEvenement en de Evenementenlocatie; en/of
een detectiepoort te passeren.
Op jouw verzoek wordt de controle als onder a. bedoeld door een Medewerker van hetzelfde geslacht uitgevoerd.
1.14  Je dient er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende en/of anderszins provocerende kleding en bivakmuts, integraalhelm of een masker is verboden.
1.15  Het is verboden je (onnodig) op te houden voor nooduitgangen of plaatsen op deEvenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/ofveiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
1.16  Het is niet toegestaan professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andereopnameapparatuur, glaswerk, flessen, waterzakken, blik, vuurwerk, patronen met lachgas, spuitbussen, paraplu’s, selfiesticks of andere, naar het oordeel van de Medewerkers, hinderlijke of gevaarlijke voorwerpen of stoffen, evenals drugs, (vuur)wapens, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) drank en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie. Deze zaken worden vernietigd of in bewaring genomen of overgedragen aan de politie. Daarnaast kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd of kun je van de locatie worden verwijderd.
1.17  Het meebrengen van zonnebrandcrème is toegestaan mits smeerbaar, in originele verpakking en de verpakking een inhoudsmaat heeft van maximaal 100ml. Ieder vorm van zonnebrandspray/spuitbus is nadrukkelijk niet toegestaan.
1.18  Wil je medicijnen, voedsel en/of vloeistoffen meenemen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte, zorg dan dat je een geldige doktersverklaring aan de Medewerker laat zien.
1.19  Het is NIET mogelijk om tussentijds tijdelijk de Evenementlocatie te verlaten. Als je de Evenementenlocatie hebt verlaten heb je een nieuw Ticket nodig om weer toegang te krijgen tot het Evenement.
1.20  Je mag (de inventaris van) de Evenementenlocatie niet beschadigen. Je mag ook geen gevaarzetting veroorzaken voor andere Bezoekers, Medewerkers, bijvoorbeeld door op objecten te klimmen en/of je daarin/-op te bevinden die zich op of om de locatie bevinden (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.). Als je schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie ben je verplicht deze schade te vergoeden.
1.21  Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend of provocerend gedrag en/of pogingen daartoe zijn niet toegestaan.
1.22  Het is niet toegestaan met meerdere Bezoekers tegelijk één toiletcabine te betreden.
1.23  Wildplassen is verboden.
1.24  Bij het betreden en verlaten van het Evenement is het verboden overlast te veroorzaken voor de omwonenden en de nabije leefomgeving.
1.25  Instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van Medewerkers dien je op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen ook zien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, calamiteiten, gevaarzetting, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, maskers, hoofddeksels en vlaggen etc.

Drugs en roken

1.26  De Organisator heeft een ‘zero tolerance’ beleid op het gebied van drugs. Het is dus verboden om op of om de Evenementenlocatie drugs of lachgas te bezitten en/of gebruiken en/of verhandelen. Als een Medewerker constateert dat je in strijd handelt met dit verbod, word je van de locatie verwijderd en kan je worden overgedragen aan de politie.
1.27  Roken is niet toegestaan behalve in de eventueel daarvoor aangewezen buitenruimte(n). Onder roken wordt verstaan het roken van conventionele sigaretten, elektronische sigaretten of andere kunstmatige vormen van roken. Bij constatering van overtreding van dit verbod word je van de Evenementenlocatie verwijderd. De Organisator spant zich in alle redelijkheid in om je op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. De Organisator garandeert niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Je hebt dus ook geen recht op vergoeding van (een deel van) de Ticketprijs en/of andere kosten als er toch wordt gerookt. Handel je in strijd met het rookverbod en wordt de Organisator een boete opgelegd, dan wordt deze op jou verhaald.
(Waardevolle) spullen en gevonden voorwerpen

1.28  Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen. De Organisator is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling en/of het kwijtraken daarvan. De Organisator adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het Evenement.
1.29  Gevonden voorwerpen kun je afgeven aan een Medewerker die werkzaam is achter de bar of bij de toonbank bij de lockers of de kassa van de locatie. De Organisator of de verhuurder van de lockers bewaren gevonden voorwerpen maximaal 2 weken. In die 2 weken kun je als rechtmatig eigenaar van een gevonden voorwerp deze bij ons of de verhuurder van de lockers afhalen.

Video- of geluidsopnamen

1.30  Je mag je bezoek vastleggen, maar alleen op niet-professionele wijze. Het is dus verboden omhet Evenement op professionele wijze vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel het op iedere andere wijze maken van geluids-, en/of beeldopnamen te maken van het Evenement. Als je (niet- professionele opnamen hebt gemaakt, dan mag je deze opnamen alleen voor eigen privégebruik gebruiken en mogen deze op geen enkele wijze met een commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.
1.31  Organisator heeft het recht om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen te maken. Als je een Evenement bezoekt:
a. Stem je in met opname en/of (her)gebruik van je naam, stem, portret en/of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of andere huidige en/of toekomstige media technologieën; en
Geef je onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a., voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet (geen recht op een vergoeding); en
Stel je noch Organisator noch partijen die met toestemming van Organisator gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; en
Doe je afstand van je eventuele portretrecht, imagorecht en het recht op persona voor zover het gaat om beelden in en rond de Evenementenlocatie waarbij je herkenbaar in beeld komt; en
Erken je dat een videobewakingssysteem operationeel is en ga je ermee akkoord dat door of namens Organisator in het kader van openbare orde en veiligheid video opnamen van jou gemaakt kunnen worden; en
Erken je dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege jou gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, onverdeeld eigendom zijn van Organisator; op eerste verzoek van Organisator, werk je, om niet volledig mee aan alle eventuele benodigde formaliteiten om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Organisator heeft te allen tijde het recht het hier bedoelde door of vanwege jou gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.
Consumptiemunten

1.32 Als gebruik wordt gemaakt van consumptiemunten, geldt dat deze uitsluitend geldig zijn voor het betreffende Evenement waar de munten zijn gekocht. De munten kunnen niet worden ingeruild en je krijgt geen geld terug. Het is niet toegestaan aangeschafte munten door te (doen) verkopen.

Uitdelen of verkopen van goederen

1.33  Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Organisator, op of rond de evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te (doen) delen.
1.34  Het is verboden om op of rond de Evenementenlocatie goederen of diensten, zoals etenswaren te verkopen.
1.35  Het is verboden om zonder toestemming van Organisator op en/of rondom de evenementenlocatie en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.
Reis en verblijf
1.36 Je reis van en naar als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement zijn allemaal geheel op eigen risico.

Hulphond

1.37 De aanwezigheid van een hulphond is toegestaan maar wordt gezien de aard van het evenement sterk afgeraden. Als je je hulphond wilt meebrengen dien je aan te tonen dat het een hulphond betreft (logo op dekje/tuig hond en identificatie met pas van de school). Neem bij vragen vóór het Evenement contact op met de Organisator.

Artikel 2 Privacy en persoonsgegevens

2.1  Organisator verwerkt jouw (persoons)gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en haar privacybeleid. Dit privacybeleid is vastgelegd in een privacy statement en dit is op de website van de Organisator gepubliceerd.
2.2  In geval van calamiteiten, mag de Organisator de (beeld)opnamen gemaakt tijdens het Evenement met o.m. beveiligingscamera’s afstaan aan derden, waaronder politie en justitie.

Stay updated

Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.

Tickets Buy tickets